SHOW ME YOUR ISLAND

We asked children to imagine what their perfect place to be is. This page is dedicated to their struggles, achievement and artistic outcomes connected to this project.

In few words, SHOW ME YOUR ISLAND is a Bulgarian / Belgium initiative. It consists of series of workshops for young people 10 / 11 and 12 / 13 of age that will introduce them, in a playful way to the basics of politics. It aims to help participants to understand the political system they live in and empower them through active citizenship.

Попитахме децата как изглежда тяхното перфектно място за живеене. Тази страница е посветена на техните проблеми, постижения и артистични резултати свързани с това търсене.

С няколко думи, ПОКАЖИ МИ ТВОЯ ОСТРОВ е българско – белгиийска инициятива за деца на 10 / 11 и 12 / 13 годишна възраст. Тя се състои от серия от кръжоци, които по интересен и игрови начин цели да въведе участниците в основите на политиката. Целта на кръжока е да помогне на участниците да разберат по-добре политическата система, в която живеят и да им разясни какви са правата им в едно гражданско общество.